Foundation Society

Mrs. Amrit Kaur Ruprah

President

Simran Kaur Ruprah

Junior Vice President

N. S. Ruprah

Secretary

Navtej Singh Ruprah

Cashier